banner

Buổi sinh hoạt chuyên môn ban hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Buổi sinh hoạt chuyên môn ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp thành phố của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng.